สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. จัดอบรมและ Workshop "การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ และกราฟิก ด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนอนาคต"

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมและ Workshop หัวข้อ "การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ และกราฟิก ด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนอนาคต (Revolutionize the content creation with Generative-AI collaborations" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีสำนักวิชาฯ ได้กล่าวเปิดการอบรมและผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมีอาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม

โดยการอบรมประกอบด้วยหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น แนวทางการประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการสร้างออนไลน์คอนเทนต์, การออกแบบกราฟิกด้วย Generative-AI Tools เช่น Midjourney, Firefly, Canva, Leonado AI และการประยุกต์ใช้ Generative-AI Tools เพื่อการออกแบบกราฟิกคอนเทนต์และผลิตภัณฑ์

 |   |  100 ครั้ง