IT Update Research "การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ และกราฟิก ด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

พบกับกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ และ Workshop ในหัวข้อ

  • แนวทางการประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการสร้างออนไลน์คอนเทนต์
  • การออกแบบกราฟิกด้วย Generative-AI Tools เช่น Midjourney, Firefly, Canva และ Leonado AI
  • การประยุกต์ใช้ Generative-AI Tools เพื่อการออกแบบกราฟิกและคอนเทนต์ และผลิตผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  325 ครั้ง