สำนักวิชา IT ต้อนรับคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงานหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ E3A-316/2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรของสำนักวิชาฯ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระเทคโนโลยี และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยมีประธานหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างภาพเคลือนไหว
  3. อาจารย์ ดร. เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของสำนักวิชาฯ ได้เตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง

 |   |  100 ครั้ง