สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการ "ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย (Municipal Solid Waste Tracking and Management System : A Case Study in Chiang Rai Province)"

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของรถเก็บขยะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเร็ว ปัญหาการเก็บขยะจริง และปริมาณขยะที่ควรจะได้รับจากรถเก็บขยะแต่ละคัน โดยเป็นการนำระบบการติดตามรถขยะด้วย GIS เข้ามาใช้งานได้ ซึ่งมี อปท. ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 แห่งในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระบบ D-Tracking เข้ามามีส่วนช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ อปท. ในการบันทึกขยะซึ่งระบบจะทำการคำนวณปริมาณขยะจากรถที่คาดว่าจะได้ในแต่ละรอบการเก็บขน เพื่อให้ อปท. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การตรวจสอบพฤติกรรมคนขับ การคำนวณปริมาณน้ำมันที่ใช้งาน การตรวจสอบความเร็วในการขับรถ เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานทดสอบระบบ D-Tracking พบว่า ทางโครงการวิจัยติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเส้นทางการเดินรถสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 22 เครื่อง สำหรับ อปท. นำร่องทั้งหมด 7 แห่งในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น โครงการ"ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย" สามารถช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ อปท. ให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถประมวลผลให้ตรงกับหน้าที่การรายงานข้อมูลและสอดคล้องกับระดับและรูปแบบการจัดการขยะที่มีอยู่จริง รวมถึงสามารถนำสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. นั้นๆ ได้ในอนาคต

 |   |  200 ครั้ง