สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ อบจ.เชียงราย พัฒนาและใช้งานระบบ D-Toc จัดการขยะอันตราย

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ D-Toc (ดีท๊อก) หรือ Data Supporting System for Management of-Toxic waste from Community in Chiang Rai Provice เป็นการสนับสนุนการจัดการขยะอันตราย ที่พัฒนาขึ้นจากนักวิจัย 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

โดยระบบ D-Toc ได้เข้ามาสนับสนุนในการคัดแยกขยะ จัดเก็บ คำนวณปริมาณ ทำสถิติ และรายงานตามกระบวนการการจัดการขยะ  โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT เข้ามาสนับสนุนในรูปแบบเว็บ Service ที่เน้าการเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน  และช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้พัฒนาและเปิดใช้งานมาแล้วกว่า 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (2566) โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะ อปท. ทั้ง 143 แห่งที่รับผิดชอบดูแลขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตอบโจทย์นโยบายของประเทศในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ อีกทั้งยังทำให้ชุมชนตื่นตัวในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย โดยในปีแรกสามารถจัดการขยะอันตรายไปได้ถึง 23 ตัน โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลขยะอันตรายที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อปท. ทั้ง 143 แห่ง ร่วมมือกันทำให้ขยะเหล่านี้ถูกกำจัดโดยถูกวิธี สามารถเข้าดูได้ที่ www.dtoc.chiangraipao.go.th

 

 |   |  193 ครั้ง