สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รายชื่อดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์อาวุโส
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ รองคณบดี
  • อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดี
  • นางสาวสยุมพร ไชยชมภู เจ้าหน้าที่บริหาร

ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 (สัญจร) สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมทั้งหมด 22 สถาบัน ทั้งในรูปแบบ Onsite และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 |   |  95 ครั้ง