สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยสมาชิกโครงการ ASEAN FACTORI 4.0

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยสมาชิก โครงการ Across SouthEast Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0 หรือ ASEAN FACROTI 4.0 โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก ดังนี้

Université Claude Bernard Lyon 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ผู้ประสานงานหลัก)
"Angel Kanchev" University of Ruse      สาธารณรัฐบัลแกเรีย
Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Chulalongkorn University

ราชอาณาจักรไทย

Mae Fah Luang University ราชอาณาจักรไทย
National University of Laos             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา
Institute of Technology of Cambodia      ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

โดยโครงการ ASEAN FACTORI 4.0 มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางด้านระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมยุค 4.0 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเทศสมาชิก 

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ณ ห้อง 509 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) 

 |   |  103 ครั้ง