สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบชุดปฏิบัติการระบบสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคม จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 104 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษา (S7A) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ "Link Cabling & Network Solution for University" พร้อมอบรมและรับมอบชุดปฏิบัติการระบบสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสัญญาณ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

โดยโครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Network Cabling) ซึ่งมีความเหมาะสมกับนักศึกษาสำนักวิชาฯ และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UTP, Fiber Optic และ Active Device

 

 |   |  148 ครั้ง