ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่ได้รับรางวัล "วิทยานิพนธ์ดีเด่น" กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวสารศิษย์เก่า It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรภัทร แสงเพชร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก1

ที่ได้รับรางวัล "วิทยานิพนธ์ดีเด่น" กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
วิทยานิพินธ์เรื่อง DISCOV ERING KNOWLEDGE FROM LIGHT CURVE PROFILE OF ASTRONOMICAL OBJECTS USING UNSUPERVISED LEARNING APPROACH

  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน
  • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

 |   |  441 ครั้ง