สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มฟล. ลงพื้นที่นำเสนอต้นแบบร่างหนังสั้นเวียงหนองหล่ม

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-โครงการพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอต้นแบบร่างหนังสั้นเวียงหนองหล่ม จำนวน 4 เรื่อง และบอร์ดเกมส์ในกิจกรรม

ภูมิทัศน์ของตำนาน : การขับเคลื่อนระบบนิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่แอ่งเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง นักวิจัย และ นางสาวคณิตา โมตา, นายไททรรศน์ วนิชกุล, นายฐปนรรฆ์ เสือกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการให้แก่คณะกรรมการ ภายใต้โครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) ได้ร่วมสนุกกับบอร์ดเกมส์ และชมต้นแบบร่างหนังสั้นเวียงหนองหล่ม โดยรับชมเรื่องราวเมืองโบราณและวัดเมืองเชียงแสนเมื่อ 700 ปีก่อน ด้วยแว่น Virtual Reality (VR) อีกด้วย

 |   |  157 ครั้ง