คณะอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DAMT และ NCON

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)" ณ จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

  • Task management: A Case Study on Introducing the Problem Note Management System and Xerox Benchmarking Model
  • Elderly Motion Tracking System with AI-Enabled Edge Computing
  • Enhancing Employee Onboarding through Gamification:A Novel Approach in Web Application Development
  • Development of Science Virtual Reality Lab Simulation (SVLS): Enhancing Immersive Experience

 |   |  34 ครั้ง