สำนักวิชา IT จัดกิจกรรม Paper Boost Camp ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม "Paper Boost Camp" ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการ Born to be Innovator and Researcher โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการวิจัยของนักศึกษา

เริ่มต้นกิจกรรมโดยคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงาน Emerging Digital Technologies ณ Eastern Economic Corridor Innovation Zone (EECi) ณ จังหวัดระยอง จากนั้นได้เดินทางไปยัง KUBOTA FARM จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานในด้าน Digital Transformation in Agriculture และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ห้อง Digital Media and Interaction Laboratory (DMI), ห้อง Education and Training for Automation 4.0 in Thailand (ETAT) และห้อง Robot

สุดท้ายนี้ได้จัดกิจกรรม "Thesis Proposal Slam and Feedback" ร่วมกันระหว่าง หลักสูตรเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 |   |  44 ครั้ง