กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) กับ Chung-Ang University (CAU) ประเทศเกาหลีใต้

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (MTA) และสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (DCE) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) กับมหาวิทยาลัย Chung-Ang University (CAU) ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือในการพัฒการเรียนการสอน หลักสูตร งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

ในการประชุมความร่วมมือในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชา IT และอาจารย์ประจำหลักสูตร DCE, อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง ประธานหลักสูตร MTA  และ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MTA ได้รับการต้อนรับ และร่วมประชุมกับ Dr.Lee, Chan Kyu รองอธิบดี CAU, Professor Wi Jong Hyun คณบดี The Graduate School of Advanced Imaging Science Immersive media/Animation Contents,Professor Kim Kyu-Hyun, Professor Jin Young-Ki, Professor Lee Ho Jin และ คณาจารย์จาก COSS Immersive Media และ Virtual Convergence College ได้มีเนื้อหาการประชุมได้แก่

  • ารร่วมกันจัดกิจกรรมด้าน XR/VR/AR/Digital Business Workshop ชื่อ Future Tech X3 ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567 ที่จะถึงนี้
  • กิจกรรม Student Hackathon
  • Faculty exchange program between universities
  • Student exchange program between universities
  • Preparation for Establishing MD (Micro Degree) Program

นอกจากการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว หลังจากการประชุมทางมหาวิทยาลัย CAU มอบหมายให้ Ms. Ruby Kim รองประธานนักเรียนกลุ่มช่วยนักเรียนแลกเปลี่ยน GLAM (Vice president of Global Ambassador) ได้นำคณะจาก MFU เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและประสานความร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในอนาคตอีกด้วย

ความสำเร็จการประชุมความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัยทางด้าน Immersive Digital Technology และพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีความสามารถที่ทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของนานาชาติและพร้อมก้าวเป็นพลเมืองของโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต

From May 28-30, 2024, in Seoul, South Korea, Representatives from the Multimedia Technology and Animation (MTA) program and the Digital and Communication Engineering (DCE) program, under the School of Information Technology (IT) at Mae Fah Luang University (MFU), along with Chung-Ang University (CAU) in South Korea, held a meeting to sign a cooperation agreement. The agreement focuses on the development of education, curricula, research, and student skill enhancement activities between the two institutions.

In this meeting, Dr. Khemachart Khemavuthanon, Assistant Dean of the IT School and lecturer of the DCE program, Dr. Yuttapong Thongpaeng, Chair of the MTA program, and Dr. Pruet Phutachorn, lecturer of the MTA program, were welcomed and met with Dr. Lee Chan Kyu, Vice President of CAU, Professor Wi Jong Hyun, Dean of The Graduate School of Advanced Imaging Science, Immersive Media/Animation Contents, Professor Kim Kyu-Hyun, Professor Jin Young-Ki, Professor Lee Ho Jin, and faculty members from COSS Immersive Media and Virtual Convergence College.

  • The two institutions will co-host XR/VR/AR/Digital Business Workshop named Future Tech X3 in August-September 2024.
  • Student Hackathon activity
  • Faculty exchange program between universities
  • Student exchange program between universities
  • Preparation for Establishing MD (Micro Degree) Program

Besides reaching an academic cooperation agreement, After the meeting, CAU assigned Ms. Ruby Kim, Vice President of the student group GLAM (Global Ambassador), to guide the MFU delegation on a campus tour and coordinate future cultural exchange activities.

This successful cooperation meeting aims to enhance curricula and research in Immersive Digital Technology and develop MFU students to meet international standards, preparing them to become sustainable global citizens in the future.

 |   |  31 ครั้ง