โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Decision support tools and applications for sustainable designs

Category: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Decision support tools and applications for sustainable designs

โดย ผศ. ดร. ตระการ ประภัสพงษา 

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.00-17.00 น.      
ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 ห้อง S1-102 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 142 ครั้ง