โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดเชียงราย

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย นำโดย นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และ นางสาวปรียานุช ธรรมขันธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้เข้าหารือกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีอาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจอาจารย์ประจำสำนักวิชาฯเป็นผู้ต้อนรับ สำนักงานฯได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรของจังหวัด ที่มีจำนวนมาก มีความซับซ้อน หลายมิติ เช่นข้อมูลเชิงลึกได้แก่การผลิต การแปรรูป  มาตรฐานและการตลาด ข้อมูลเชิงกว้างได้แก่ พืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์  จึงเป็นเรื่องยากต่อการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน และสำนักงานเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกษตรและข้อมูลเกี่ยวเนื่องไว้ในแหล่งเดียวกันเพื่อการวิเคราะห์ วางแผนของหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกษตรกร หรือแม้กระทั่งนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องมีประสิทธิภาพคือ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบันและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะตัดสินใจนั้นๆ สำนักวิชาฯจึงได้เสนอจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขึ้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไว้เป็นแหล่งเดียวกัน เพื่อการวิเคราะห์ เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ และการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล นอกจากนี้สำนักวิชาได้เสนอการพัฒนาระบบที่สามารถให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับศูนย์ข้อมูล เช่นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ภาครัฐประกอบการตัดสินใจช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป หน่วยงานทั้งสองกำลังร่วมกันร่างโครงการเพื่อของบประมาณในการพัฒนาต่อไป โดยตกลงกันว่าจะเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ก่อนจะขยายผลเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆส่วน

| writer Piyawat Paramee |