นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

Category: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตทั้งสองท่าน ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุลและนางสาวนริศรา ยาวิละ จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ในชื่อนวัตกรรม Address intelligence โดยทั้งสองท่านจะเป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเข้าระกวดระดับชาติต่อไปในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 394 ครั้ง