ยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 2 บทความ

  • A New Spinach Respiratory Prediction Method Using Particle Filtering Appoarch ในวารสารวิชาการนานาชาติ “IEEE ACCESS”

  • Particle Filtering with adaptive resampling scheme for modal frequency identification and dispersion curves estimation in ocean acoustics ในวารสารวิชาการนานาชาติ “Applied Acoustics”

 |   |  250 ครั้ง