ยินดีกับ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 3 บทความ

  • “Criteria Redesign for Student Loan Consideration Using Factor Analysis and Data Clustering Approach” ในวารสารวิชาการนานาชาติ “ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)”
  • “Fuzzy based Risk Predictive Model for Cardiovascular Complication of Patient with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension” ในวารสารวิชาการนานาชาติ “ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)”
  • “Fault Identification Model for Student Loan Approval using Clustering Performance Indices with K-mean” ในวารสารวิชาการนานาชาติ “International Journal of Educational Organization and Leadership”

 |   |  480 ครั้ง